Podotherapie Praktijk Een Stap Vooruit
  De specialist voor voet-, enkel-, knie-, heup- en rugklachten 
 
3 locaties in Roosendaal en 1 locatie in Bergen op Zoom

Algemene voorwaarden

Onderstaand volgen een aantal afspraken over de gang van zaken in Podotherapiepraktijk Een Stap Vooruit om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wanneer u zich laat behandelen door een van onze therapeuten ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze overeenkomst vloeit de verplichting voort om Podotherapiepraktijk Een Stap Vooruit te vergoeden voor de door haar geleverde diensten.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de patiënt en podotherapeut tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Afspraken kunt u tot 24 uur van tevoren afzeggen. Bij te laat annuleren van uw afspraak of het niet verschijnen op een afspraak, worden de kosten van een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
 2. Als u een opdracht heeft gegeven of een bestelling heeft geplaatst, dan kunt u deze binnen 24 uur na bestelling kosteloos annuleren. Hierna dient u de volledige kosten te betalen.
 3. Alle betalingen dienen, indien zij niet volledig worden vergoed door een zorgverzekeraar waarbij wij rechtstreeks kunnen declareren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te geschieden strikt binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. U kunt indien u dat wenst uw facturen contant of per pin betalen.
 5. Indien men niet binnen de gestelde termijn van 30 dagen na factuurdatum heeft betaald zullen wij een rappel/sommatie sturen om alsnog binnen 5 dagen na dagtekening te betalen.
 6. Indien aan bovenstaande niet wordt voldaan zullen wij genoodzaakt zijn de vordering ter incassering uit handen te geven aan een incassobureau.
 7. U bent dan minimaal euro 40,00 excl. B.T.W. en incassokosten verschuldigd conform de Wet op de Incassokosten (WIK). De kosten zijn verhoogd met de B.T.W. omdat de B.T.W. door ons niet kan worden verrekend. Tevens maken wij alsdan aanspraak op de inmiddels vervallen rente en de nog in de toekomst te vervallen rente.
 8. Aanpassingen aan uw therapeutische middelen binnen 3 maanden na levering vallen binnen de service en worden niet in rekening gebracht.
 9. Facturering gebeurt als dat kan direct aan patiënt of indien niet direct mogelijk op een later tijdstip per post. Bijvoorbeeld indien de zorgverzekeraar niet volledig vergoedt, wordt er een deelfactuur aan de patiënt gestuurd.
 10. Wij factureren, indien mogelijk, rechtstreeks aan zorgverzekeraars. Indien dit niet mogelijk is, dient u zelf zorg te dragen voor declaratie van uw factuur mits dit schriftelijk anders is overeengekomen. Hierdoor blijft de betalingsverplichting ook altijd bij de patiënt.
 11. U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen. Uiteraard zullen wij altijd proberen hierin zo accuraat mogelijk te zijn. Wij adviseren u dan ook voor actuele informatie altijd contact op te nemen met uw zorgverzekering.
 12. Te laat komen betekent een nieuwe afspraak maken. Tenzij ons werkschema het toelaat, dan proberen wij u alsnog te helpen.
 13. Onze podotherapeuten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Zij hebben dan ook een inspanningsverplichting, maar geen resultaatsverplichting. Er kan dus geen garantie afgegeven worden voor het resultaat van de therapie. Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u geen recht op vrijstelling van betaling.
 14. Mochten er klachten zijn dan dient u deze allereerst met de behandelende podotherapeut te bespreken. Er zal dan naar een passende oplossing worden gezocht. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan een klacht worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici.
 15. Alle kosten kunt u terugvinden in de tarievenlijst. Deze ligt ter inzage in de wachtkamer maar is ook inzichtelijk op onze website.
 16. Na het eerste consult en/of aan het einde van de behandeling versturen wij, met uw toestemming, een rapportage naar uw arts/verwijzer.

 

KvK: 63372746
BTW: NL1956 62 957 B01
IBAN NL42INGB0006863760
AGB-code praktijk: 26050549

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram